Truy cập nội dung luôn

Triết lý giáo dục Triết lý giáo dục

'Tự chủ, sáng tạo, thích ứng, nhân văn'

 

Tự chủ: Mỗi cán bộ, sinh viên trong Viện đều phải tự chủ trong công việc của mình. Giảng viên tự chủ trong công tác giảng dạy và các hoạt động học thuật. Sinh viên tự chịu trách nhiệm, tự chủ  trong học tập. 

 

Sáng tạo: Mọi cá nhân cùng tham gia khám phá và kiến tạo tri thức, cùng nhau tạo ra giá trị mới, góp phần xây dựng một xã hội tri thức.  

 

Thích ứng: Mọi cá nhân phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu khác nhau của hoàn cảnh, không ngừng nâng cao nhận thức về các vấn đề văn hóa, ngôn ngữ để hội nhập vào nền kinh tế tri thức toàn cầu.

 

Nhân văn: Mọi cá nhân vừa có kiến thức chuyên sâu vừa phải có khát vọng vươn lên, có tình yêu thương con người sâu sắc để trở thành những người có học vấn và nhân cách tốt.