Truy cập nội dung luôn

Học phần chuyên môn Học phần chuyên môn

Bộ môn đảm nhiệm chức năng giảng dạy các học phần thuộc hai mảng Lý thuyết tiếng và Văn hóa Văn minh Anh-Mỹ. Bắt đầu từ năm 2020, Bộ môn triển khai giảng dạy các môn học theo định hướng Ngôn ngữ học ứng dụng trong chương trình Chương trình Cử nhân Ngôn Ngữ Anh.

  • Lý thuyết tiếng: Ngữ âm và âm vị học, Từ vựng học, Cú pháp học, Ngữ nghĩa học, Phân tích ngôn ngữ, Nghiên cứu Ngôn ngữ theo dự án, Nhận thức Ngôn ngữ
  • Văn hóa văn minh: Văn hóa xã hội Anh, Văn hóa xã hội Mỹ, Văn học Anh Mỹ, Tiếng Anh trên thế giới.