Skip to Content

Biểu mẫu Biểu mẫu

Thông báo về việc tiếp nhận thắc mắc, phản hồi của sinh viên
24 tháng 01, 2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN NGOẠI NGỮ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...
Chương trình đào tạo FL1 và FL2
21 tháng 09, 2020
Viện Ngoại Ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp hai chương trình đào tạo cấp bằng có mã ngành lần lượt là FL1 và FL2. Các học phần, hệ số tín chỉ và kỳ học tương ứng giữa hai chường trình...
1