Truy cập nội dung luôn

Chuẩn đầu ra chương trình IPE Chuẩn đầu ra chương trình IPE

Chuẩn đầu ra Chương trình Cử nhân Tiếng Anh Chuyên nghiệp Quốc tế

 

 

NHÓM A: KIẾN THỨC

1.   

Kiến thức và khả năng ứng dụng kiến thức về quy ước sử dụng ngôn ngữ trong các bối cảnh nghề nghiệp khác nhau

 

2.   

Kiến thức về ngôn ngữ và năng lực sử dụng các kỹ năng tiếng Anh

 

3.   

Kiến thức về dịch thuật và khả năng sử dụng ngôn ngữ sáng tạo, chính xác trong các hoàn cảnh khác nhau

 

4.   

Hiểu biết về các yếu tố văn hoá-xã hội ảnh hưởng tới việc sử dụng ngôn ngữ

 

5.   

Năng lực trong giao tiếp, tư duy, sáng tạo và kỹ năng CNTT

 

6.   

Hiểu biết văn hoá và tôn trọng đồng nghiệp quốc tế

 

NHÓM B: KỸ NĂNG TƯ DUY – NHẬN THỨC

7.   

Khả năng tư duy phân tích, đánh giá

 

8.   

Khả năng tư duy phản biện, phán xét dựa trên bằng chứng và lập luận

 

9.   

Khả năng trích xuất và tổng hợp thông tin

 

10.   

Khả năng tổ chức và trình bày ý tưởng

 

11.   

Khả năng áp dụng lý thuyết và khái niệm để nghiên cứu, giải quyết vấn đề

 

NHÓM C: KỸ NĂNG THỰC HÀNH

12.   

Kỹ năng ghi chép, diễn giải và tóm tắt

 

13.   

Kỹ năng khai thác, tra cứu và tổng hợp tài liệu

 

14.   

Hiểu biết và có năng lực sử dụng các phương pháp, kỹ thuật nghiên cứu (định tính và định lượng)

 

15.   

Khả năng hoàn thành công việc đúng hạn, làm việc dưới áp lực và làm việc linh hoạt, sáng tạo cả trong đội nhóm và cá nhân

 

16.   

Khả năng sử dụng kiến thức và chiến thuật ngôn ngữ thích hợp để thể hiện kỹ năng quản lý và phát triển dự án

 

NHÓM 4: KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI

17.   

Kỹ năng tương tác, thuyết trình và giao tiếp chung và trong công việc

 

18.   

Kỹ năng hoà giải và thấu cảm

 

19.   

Khả năng nhạy cảm văn hoá và thích nghi với môi trường liên văn hoá

 

20.   

Có giá trị, thái độ và hành vi tích cực khi làm việc với các đồng nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhằm khuyến khích đạt hiệu quả công việc với chất lượng cao và thực hiện công việc một cách công bằng và nhất quán

 

21.   

Có năng lực tham gia, tương tác và hỗ trợ tích cực trong môi trường công sở Việt Nam, quốc tế hay trường học (Vd: trường học đối với giáo viên Tiếng Anh)

 

22.   

Nhìn nhận bản thân như “các cá nhân chuyên nghiệp” có khả năng chịu trách nhiệm cho quá trình phát triển chuyên môn liên tục của bản thân

 

23.   

Nhận thức về các triết lý dân tộc, các chính sách và kỳ vọng của người lao động ở Việt Nam