Truy cập nội dung luôn

Biểu mẫu Biểu mẫu

Chương trình đào tạo FL1 và FL2
21 tháng 09, 2020
Viện Ngoại Ngữ, Đại học Bách khoa Hà Nội cung cấp hai chương trình đào tạo cấp bằng có mã ngành lần lượt là FL1 và FL2. Các học phần, hệ số tín chỉ và kỳ học tương ứng giữa hai chường trình...
1