Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Th.s Dương Thị Thược

Ảnh

Giảng viên tiếng Pháp

Nơi làm việc: Phòng M 314 nhà C7

Email: thuoc.duongthi@hust.edu.vn

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 • Phương pháp giảng dạy: Tiếng Pháp cơ bản và chuyên ngành
 • Ứng dụng khoa học và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ
 • Giáo dục học
 • Ngôn ngữ học
 • Đào tạo “mở” và “từ xa”

 

 

 

GIẢNG DẠY

 • Tiếng Pháp cơ bản
 • Tiếng Pháp chuyên ngành
 • Các kỹ năng dùng trong các trường đại học: Khai thác tài liệu phi văn bản, thuyết trình
 • Tiếng Pháp thương mại
 • Tiếng Pháp hội nhập nghề nghiệp

 

GIỚI THIỆU

ThS. GVC Dương Thị Thược, là cán bộ giảng dạy tại Bộ môn tiếng Pháp, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1998 và hoàn thành chương trình học Thạc sĩ năm 2002 với đề tài « Constructions impersonnelles en Français et en Vietnamien – Procédés de traduction ». Giảng viên Dương Thị Thược đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Pháp cơ bản; tiếng Pháp chuyên ngành; tiếng Pháp các kỹ năng dùng trong các trường đại học: Khai thác tài liệu phi văn bản, thuyết trình… và tiếng Pháp hội nhập nghề nghiệp tại Viện Ngoại ngữ từ năm 2004 đến nay. Hướng nghiên cứu chính của cô là: Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp cơ bản và chuyên ngành; ứng dụng khoa học và truyền thông trong giảng dạy ngoại ngữ; giáo dục học và ngôn ngữ học. Tính đến 2020, cô đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học, tham luận và tham dự các Hội thảo trong nước và khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Cô luôn tích cực tham gia các hoạt động chung của Công Đoàn Viện Ngoại ngữ.

BÀI BÁO KHOA HỌC

Các bài báo khoa học đã công bố:

 • Dương Thị Thược. Quản lý các tương tác trên hệ thống đào tạo kết hợp : Vai trò và chiến lược của người hướng dẫn. Số tháng 06/2023. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 

 • Dương Thị Thược. Phát triển hợp tác kỹ thuật số trong đào tạo kết hợp. Số tháng 01/2023. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 35 -40)

 • Nguyễn Thị Thanh Hương. Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Nguyễn Thị Kim Dung. Cours hybride – une nouvelle méthode d’enseignement/ apprentissage du FOU et FOS dans une école d’ingénieur. Tạp chí LE FRANÇAIS ET LES CULTURES FRANCOPHONES : ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE, Đại học quốc gia Hà Nội, ISSN 978-604-342-253-5 (Trang 216-219)

 • Dương Thị Thược. Sử dụng tài liệu thực trong giảng dạy Tiếng Pháp hội nhập nghề nghiệp tại Đại học Bách Khoa Hà Nội -Using authentic documents in teaching French for professional integration at Hanoi University of Sience anh Technology.  Số đặc biệt tháng 12/2021. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 456-461).

 • Dương Thị Thược. Thực nghiệm Phương pháp sư phạm Tường minh (Pédagogie explicite) để hướng dẫn sinh viên trong Khóa học thuyết trình bằng tiếng Pháp theo hình thức hỗn hợp (blended learning) - Experiencing explicite pedagogy to guide students in the Blended Learning  Course of Presentation in French.  Số đặc biệt tháng 09/2021. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 75-80).

 • Nguyễn Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược. Vai trò mới của giáo viên trong các khóa học hỗn hợp (Blended-learning). Số đặc biệt tháng 03/2021. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 32-37)

 • Dương Thị Thược . Sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn Thuyết trình bằng tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ tư, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Số tháng 09/2020. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 160-168

 • Dương Thị Thược . Một số biện pháp cải thiện lỗi viết tiếng Pháp trong lớp luyện thi DELF B1 cho sinh viên trong Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao. (Some measures to improve French writing errors in DELF B1 exam preparation course for students at Excellent Engineer Training Program (PFIEV)). Số đặc biệt tháng 12/2019. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 130-134,16
 • Nguyễn Thị Thanh Hương, Dương Thị Thược . Thành công một bài thuyết trình – Kỹ năng cần có của sinh viên Pháp ngữ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Making a successful presentation – essential skills for French students ò Hanoi University ò Science and Technology). Số đặc biệt tháng 12/2019. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 287-292)
 • Dương Thị Thược. Tìm hiểu về cấu trúc vô nhân xưng trong tiếng Pháp và tiếng Việt. (Studying on impersonal constructions in French et Vietnamese). Số đặc biệt tháng 05/2019. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 206-211, 217
 • Dương Thị Thược . Ảnh hưởng của tiếng Anh đến học Tiếng Pháp đối với sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (The effects of English on learning French of students at Hanoi University of Science and Technology). Số đặc biệt tháng 01/2019. Tạp chí Giáo dục và Xã hội (Journal of Education and Society), ISSN 1859-3917 (Trang 451-456)
 • Dương Thị Thược . Dạy thực hành viết và dạy kỹ năng viết tiếng Pháp kinh tế cho sinh viên UPMF, Đại học Bách Khoa Hà Nội: Hạn chế và giải pháp. Số đặc biệt, tháng 4 năm 2017, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753 (Trang 152 -156).
 • Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược. Một vài đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả môn học Thuyết trình dành cho sinh viên Chương trình Kỹ sư chất lượng cao tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Số đặc biệt, tháng 4 năm 2017, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. (Trang 148 -151).
 • Dương Thị Quỳnh Nga, Hà Thu Anh, Dương Thị Thược . Nhìn lại tình hình dạy và học tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao trường Đại học Bách khoa Hà Nội 5 năm qua (2011-2016) và đề xuất một số giải pháp cải tiến. Số đặc biệt, tháng 4 năm 2017, Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. (Trang 189 -190).

Đề tài nghiên cứu đã và đang thực hiện

 • Đưa plateforme Moodle vào ứng dụng trong thực tế giảng dạy môn học “Hội nhập ngh nghiệp” theo mô hình đào tạo phối hợp tại chỗ và từ xa (hybride) dành cho khối sinh viên KSCLC. Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ nhiệm đề tài), Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược. Năm học 2016-2017.
 • Nghiên cứu tổng quát thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm cải tiến hoạt động dạy và học tiếng Pháp trong Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao, trường ĐHBK Hà Nội”. Dương Thị Quỳnh Nga (Chủ nhiệm đề tài), Dương Thị Thược, Hà Thị Thu Anh. Năm học 2016-2017.
 • “Hình ảnh tĩnh trong giảng dạy Tiếng Pháp cơ bản”. (Images fixes dans l’enseignement du français – niveau débutant). Dương Thị Thược (Chủ nhiệm đề tài). Năm học 2008–2009
 • “Sử dụng bài hát trong dạy Tiếng Pháp cho trình độ cơ sở”. (Chansons au service de l’enseignement et l’apprentissage du français au niveau élémentaire). Nguyễn Thị Kim Thanh (Chủ nhiệm đề tài), Nguyễn Thuý Yên, Dương Thị Thược. Năm học 2007 – 2008.

 

Sách đã xuất bản

 • “Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Pháp - Chuyên ngành Tin học” (Réussir un exposé oral – Spécialité : Informatique) Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Hà Thị Thu Anh, Nguyễn Thị Kim Dung, xuất bản tại Nhà sách Bách Khoa, 12/ 2018.
 • “Giới thiệu và bình luận các tài liệu phi văn bản - Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp” (Présenter et commenter des documents non-textuels –Spécialité : Administration des Entreprises) Dương Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Dương Thị Thược, xuất bản tại nhà sách Bách Khoa, 02/2018
 • “Giới thiệu và bình luận các tài liệu phi văn bản - Chuyên ngành Tin học” (Présenter et commenter des documents non- textuels – Spécialité : Informatique) Nguyễn Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Nguyệt Anh, Hà Thị Thu Anh, Dương Thị Thược, xuất bản tại Nhà sách Bách Khoa, 12/2017

Các tham luận hội thảo khoa học trong và ngoài nước:

 • Tham luận « Cours hybride – une nouvelle méthode d’enseignement/ apprentissage du FOU et FOS dans une école d’ingénieur ». Nguyễn Thị Thanh Hương. Trịnh Thị Nguyệt Anh, Dương Thị Thược, Nguyễn Thị Kim Dung, tại Hội thảo Khoa học quốc tế do Khoa tiếng Pháp trường Đại học Quốc gia tổ chức ngày 26/8/2022.

 • “Réussir un exposé oral: une technique à acquérir dans un cursus universitaire francophone (Cas de l’Institut Polytechnique de Hanoi » Nguyễn Thị Thanh Hương – Dương Thị Thược, tại Hội nghị khoa học nghiên cứu Pháp ngữ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, do OIF tổ chức tại Xiêm Riệp, Cam Pu Chia
 • Quel avenir pour la formation des enseignants de français langue 2 à l’université du Vietnam dans le contexte plurilingue ? » Dương Thị Thược, tại Hội thảo khu vực Châu Á Thái Bình Dương : “Evolution de la Recherche en Asie du Sud-Est et les Nouvelles Pistes”, do Tổ chức Quốc tế về Pháp ngữ (OIF) tổ chức tại Đại học Ngoại Ngữ Huế, TP Huế, Việt Nam, 2015.
 • « L’autoformation des enseignants de français du Supérieur, quels rôles pour les Centres de documentation, Centres numériques, Espaces francophones et Bibliothèques (CEB) à l’heure actuelle ? » Dương Thị Thược, tại Hội thảo các nhà nghiên cứu trẻ khu vực Châu Á Thái Bình Dương : “Quels dispositifs ? Quels défis ? Quelles stratégies ?” do Tổ chức quốc tế về Pháp ngữ (OIF) tổ chức tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, TP Hà Nội, Việt Nam, 2014.
 • «Travail en groupe dans l’objectif de créer l’autonomie et la motivation des étudiants des FUF vietnamiennes dans la communication orale », Dương Thị Thược, tại Hội thảo Khu vực  Châu Á Thái  Bình  Dương: “Journées Scientifiques Régionales” do Tổ chức quốc tế về Pháp ngữ (OIF) tổ chức tại Đại học Kasetsart, TP Bangkok, Thái Lan, 8/2012