Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp IPE

Để giúp các sinh viên IPE nắm được các quy định liên quan tới việc trình bày luận án tốt nghiệp, Viện Ngoại Ngữ gửi các bạn bộ tài liệu hướng dẫn luận án tốt nghiệp trong liên kết đính kèm dưới đây. Các bạn tải về thiết bị để tiện tham khảo trong quá trình thực hiện luận án.

Chúc các bạn có một kỳ làm khoá luận thành công.

Link tài liệu: https://husteduvn-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/linh_lehoang_hust_edu_vn/EYMQFGA8wFZGjlL8h2b_GjgB2MBbwwgymB8lIW9nisojfg?e=elgw50